Сүлжээний аюулгүй байдал, мэдээллийн аюулгүй байдлын төхөөрөмжүүд